wiedza

 

 

Nazwa instytucji Zakres działalności

Stowarzyszenie Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

„Wiedza”

www.wiedza.org.pl

wiedza

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń dnia 18 maja 2006 roku. Stowarzyszenie realizuje następujące cele: wspieranie trwałego rozwoju gospodarczego regionu Mazowsza, w tym przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych.

Instytut Badań Rynku,

Konsumpcji i Koniunktur

www.ibrkk.pl

IBRKK Warszawa

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur jest placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną z ponad 50-letnim dorobkiem naukowym w zakresie badania procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności należącymi do sektora MŚP. Instytut jest jednym z prekursorów prowadzenia rynkowych badań empirycznych w Polsce ukierunkowanych na: konsumpcję i konsumenta na rynku oraz przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo. Instytut jest inicjatorem i członkiem założycielem Mazowieckiego Klastra ICT.

Politechnika Warszawska

www.pw.edu.pl

politechnika warszawska

Politechnika Warszawska jest największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce, jej historia sięga początków XIX wieku. Uczelnia posiada obecnie 19 wydziałów w tym między innymi Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych blisko współpracujący z Mazowieckim Klastrem ICT. Uczelnia kształci blisko 40.000 studentów. Politechnika Warszawska prowadzi kilkaset projektów badawczych w tym projekty w obszarze sieci neuronowych i logiki rozmytej. Politechnika oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów oraz dysponuje szeroką i liczebną kadrą nauczycieli akademickich. Politechnika Warszawska to uczelnia, która stwarza przestrzeń do rozwoju. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami.  Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Studenci i absolwenci PW otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie, stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.

Collegium Civitas

www.civitas.edu.pl

collegium

Collegium Civitas, działające pod patronatem 5 instytutów PAN, jest jedną z wiodących niepublicznych uczelni akademickich w Polsce, o uznanej i ugruntowanej pozycji na mapie szkolnictwa wyższego w kraju i poza jego granicami. Uczelnia działa jako organizacja non-profit, intensywnie inwestując w badania naukowe i podnoszenie poziomu edukacji od blisko dwóch dekad.  Uczelnia współpracuje z ponad 70 uczelniami z całego świata. Ponadto, Collegium Civitas regularnie zajmuje bardzo wysokie miejsca w najbardziej prestiżowych rankingach uczelni niepublicznych w Polsce.

Zachodniopomorska Szkoła

Biznesu

www.zpsb.pl

 zachodniopomorska

Uczelnia istnieje od 1993 roku, jest jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, z własną nowoczesną i komfortową bazą dydaktyczną, która stale udowadnia swoją jakość i przewagę konkurencyjną. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest jedyną Szkołą w Polsce z uprawnieniami do kształcenia za granicą. Szkoła organizuje atrakcyjne praktyki wirtualne w partnerstwie z 16 uczelniami zagranicznymi z 7 krajów Europy. Uczelnia wspiera również biznes między innymi za pośrednictwem Centrum Rozwoju Bizensu działającego przy Uczelni.

WIT Wyższa Szkoła

Informatyki Stosowanej i

Zarządzania

www.wit.edu.pl

wit

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Szkoła stale unowocześnia programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania. Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Wyższa Szkoła Menedżerska

w Warszawie

www.wsm.warszawa.pl

wyższa menedzerska

Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie prawa, administracji, informatyki, zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji, stosunków międzynarodowych, europeistyki, pedagogiki i politologii. Uczelnia zatrudnia ponad 300 nauczycieli akademickich. WSM w Warszawie prowadzi liczne działania naukowo-badawcze oraz współpracuje z wieloma podmiotami zagranicznymi.

Uczelnia Jańskiego w Łomży

www.lomza.janski.edu.pl

janskiego

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży działająca od 1997 roku, dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Specjalnością uczelni są studia na kierunku zarządzania i pedagogiki. Uczelnia Jańskiego blisko współpracuje z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Instytut Badań Systemowych

Polskiej Akademii Nauk

www.ibspan.waw.pl

IBSPAN

Instytut Badań Systemowych został utworzony Uchwałą Nr 9/76 Prezydium PAN i rozpoczął działalność 1 grudnia 1976 roku. Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań oraz kształcenie kadr naukowych w następujących dziedzinach: analiza systemowa, inteligentna analiza danych i odkrywanie wiedzy, logika rozmyta i jej zastosowania, metody optymalizacji, modelowanie systemów, komputerowe systemy wspomagania decyzji, badania operacyjne, metody stochastyczne w podejmowaniu decyzji, statystyczne sterowanie jakością i teoria niezawodności, metody matematyczne w analizie ryzyka i finansach, zastosowanie analizy systemowej. Instytut zatrudnia ponad 100 osób, w tym 19 profesorów, 13 doktorów habilitowanych, 40 doktorów. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych.

Instytut Technologii

Elektronowej

www.ite.waw.pl

ite

Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Instytut aktywnie współpracuje zarówno z uczelniami i instytutami PAN, jak i z przedsiębiorstwami przemysłowymi w kraju i za granicą. Pozycja ITE w obszarze zaawansowanych mikro- i nanotechnologii jest wynikiem łączenia wartościowych w skali międzynarodowej badań oraz zastosowania ich wyników. Instytut posiada unikalne wyposażenie i dysponuje szeroką kadrą naukową.

Instytut Geodezji i Kartografii

www.igik.edu.pl

igik

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego. Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.

Instytut Wiedzy i Innowacji

www.instytut.info

instytut wiedzy i innowacji

Instytut Wiedzy i Innowacji jest niezależną jednostką naukową i ośrodkiem eksperckim wspierającym rozwój kraju poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy eksperckiej z zakresu problematyki szeroko rozumianej gospodarki wiedzy i innowacji, a także na tematy makroekonomiczne, rynków finansowych i kryzysów. Mocną stroną zespołu jest umiejętność zastosowania zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych oraz wykorzystanie posiadanych doświadczeń międzynarodowych. Utworzony został w 2006 r. Jest jednostką typu spin-off powstałą w wyniku współpracy naukowców z kilku uczelni ekonomicznych i uniwersytetów z całego kraju oraz z zagranicy. Współdziała również z ministerstwami, agendami rządowymi, urzędami marszałkowskimi, władzami większych miast. Efektem tych prac jest wydanie kilkudziesięciu książek naukowych i organizacja kilku konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Instytut jest też think-tankiem doradzającym organizacjom społecznym i partiom polityki publicznej i reform gospodarczo-społecznych. Prowadzi również działalność z zakresu wdrażania w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii, szczególnie informatycznych, komercjalizacji wyników badań naukowych. Wspiera startup’y technologiczne, przedsiębiorczość akademicką w Polsce i na Ukrainie.

ACTION S.A.

www.action.pl

Action logo

ACTION S.A. jest jedną z najważniejszych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w swojej branży i jednostką dominującą w Grupie o łącznym przychodzie niemal 5,5 mld złotych. Działa w obszarze handlu, dystrybucji i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, GSM, artykułów dziecięcych, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka posiada jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu logistyki, będącym podstawą globalnego biznesu rozbudowany magazyn ACTION realizuje usługi dystrybucyjne na poziomie 100 tys. paczek dziennie, które docierają w ciągu 24h do klientów z Polski oraz w ciągu 48h do klientów z najodleglejszych zakątków świata. Na mapie eksportowej ACTION znajdują się 44 kraje. Action S.A. posiada w swojej ofercie wysokiej jakości produkty sygnowane własnymi markami: Actina oraz ActiveJet.

SMG KRC Millward Brown

www.millwardbrown.com

millward

Millward Brown SMG/KRC istnieje od 1990 roku. Rozwój zasobów intelektualnych i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Priorytetem w działalności badawczej Millward Brown SMG/KRC jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Instytut realizuje badania przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

Bitlife Sp. z o.o.

www.bitlife.pl

bitlife

Misją firmy Bitlife Sp. z o.o. jest stworzenie w polskiej domenie sieci Internet nowej generacji, nowoczesnego, niezawodnego systemu dystrybucji treści w technologii CDN, ze szczególnym nastawieniem na obsługę popularnych platform urządzeń klienckich (komputery PC, telefony komórkowe, konsole do gier, sieciowe urządzenia Set Top Box). Podmiot zajmuje się przygotowaniem innowacyjnej usługi dystrybucji treści oferując mechanizm pozwalający na realizację dowolnego projektu video online.

Security Technologies

Sp. z o.o.

www.st.com.pl

Security Technologies

Security Technologies oferuje swoim klientom utrzymywanie domen internetowych oraz serwerów WWW, obsługę poczty elektronicznej, budowę systemów sprzedaży przez internet oraz szereg innych usług uzupełniających. Podmiot tworzy i zarządza systemami alarmowymi i oprogramowaniem pozwalającym na integrację rozproszonych systemów monitoringu, sterowania czy kontroli w jednolite systemy zarządzania bezpieczeństwem sieci obiektów. Firma wykonuje kolorowe karty indetyfikacyjne, karty do programów lojalnościowych oraz tworzy systemy do ich obsługi.

RCS Sp. z o.o.

RCS buduje i wdraża systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania rozwoju firmy w obszarach zarządzania stanami magazynowymi i logistyką. Firma dostarcza wyrafinowanych narzędzi informatycznych, posiadających zdolności samo uczenia się w oparciu o technologię logiki rozmytej.

MAAT CONSULTING

www.maatconsulting.pl

maat

Maat Consulting świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansów oraz strategii przedsiębiorstw, a także w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

AVALON Sp. z o.o.

Avalon Sp. z o.o. zarządza największą w Polsce, ogólnopolską siecią usług prepress w technologii Computer to Plate. Firma wdraża platformę online – Portal Avalon – jedno z najnowocześniejszych rozwiązań IT w Europie w technologii web2prin.

Stowarzyszenie

Teletechników

Poskich XXI

www.teletechnika.org.pl

stowarzyszenie teletechników

Stowarzyszenie wspiera wysiłki wszystkich specjalności teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja (DVB-T, SAT, TVK), systemy sygnalizacji, automatyki, zabezpieczeń etc. w dążeniu do realizacji wspólnych celów w ramach jednolitego Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI wieku.

Master-Telekom

www.master-telekom.pl

master telekom

Master-Telekom Jacek Szymczak jest posiadaczem patentów w obrębie budowania i zarządzania multimedialną infrastrukturą teletechniczną. Firma wykorzystuje swoje patenty do budowania sieci dla swoich klientów. Misją Master-Telekom jest projektowanie, wdrażanie i utrzymanie instalacji telekomunikacyjnych na najwyższym poziomie technicznym.

Best Film CO Sp. z o.o.

www.bestfilm.pl

best film

Best Film to wiodący polski, niezależny dystrybutor filmowy działający na rynku od 1995 r. Firma współpracuje z największymi producentami, których filmy dystrybuują najbardziej renomowane studia filmowe na świecie. Best Film to również prężnie działający dystrybutor DVD i BR-DVD oraz dostawca konentu VOD. Firma jest wyłącznym dystrybutorem produkcji BBC na terytorium Polski. Spółka współpracuje z największymi wydawnictwami prasowymi przy tworzeniu kolekcji specjalnych DVD m.in. dla Agory, Bauera, Polityki, Edipresse oraz Burdy.

Bel System Sp. z o.o.

Bel System jest producentem rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia dla obiektów przemysłowych, biurowców, budynków mieszkalnych, sieci handlowych, a także operatorów telefonii komórkowej. Firma ponadto, uczestniczy w projektach badawczych dotyczących rozwoju systemów zasilania dezintegratorów kawitacyjnych.

Netix Sp. J

www.netix.pl

netix

NETIX specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu sieci komputerowych oraz implementowaniu w nich usług ICT, ze szczególnym uwzględnieniem usług multimedialnych w rodzaju wideokonferencji, strumieniowania, itp. Firma jest partnerem projektów naukowych, zrzeszających instytuty naukowe z 13 krajów Europy.

Eversoft Sp. z o.o.

www.eversoft.com.pl

eversoft

Specjalizacją Eversoft Sp. z o.o. jest kompleksowa realizacja zaawansowanych projektów informatycznych. Firma wspiera klientów w tworzeniu koncepcji biznesowych, w kreowaniu nowych kierunków rozwoju, zwiększaniu efektywności istniejących procesów, wprowadzaniu zmian w organizacji i sposobie jej funkcjonowania, wykorzystując potencjał technologii informatycznych. Wytwarza oprogramowania dedykowane, dostosowane do specyfiki branż, uwzględniające ich potrzeby i wyzwania. Zapewnia wsparcie techniczne, organizuje szkolenia, prowadzi i nadzoruje cały proces wdrożeniowy łącznie z przeprowadzaniem testów oprogramowania. Skutecznie wdraża aplikacje i systemy informatyczne w organizacjach jedno i wielooddziałowych.

PROSPEKTA

www.prospekta.pl

prospekta

Prospekta jest agencją interaktywną oferującą pełen zakres usług marketingowych end-to-end. Przedsiębiorstwo oferuje  wyróżniające identyfikacje wizualne, innowacyjne serwisy internetowe, efektywne kampanie i  strategie marketingowe.

3BEE Sp. z o.o.

www.3bee.pl

3bee

3BEE to zespół specjalistów z dziedzin szeroko pojmowanych jako nowe media, który działa w następujących obszarach: akcje marketingowe z użyciem kanału mobile, promocje, strony, kampanie internetowe, wspieranie promocji innowacyjnymi technologiami, konkursy, loterie i wszystko to, co konsumenta potrafi pobudzić do zakupu.

3MWE Sp. z o.o.

3MWE tworzy i zarządza portalami społeczno-informacyjnymi, integruje dostawców kontentu dostarczając interfejsy www/voice/SMS. Obsługuje projekty emarketingowe w modelu end to end solution.

Interaktywne Media Sp. z o.o.

www.interaktywnemedia.com

www.smartoctopus.pl

interaktywne media

Spółka jest twórcą platformy Smart Octopus. Jest to aplikacja (Android i IOS) umożliwiająca oglądanie telewizji w spersonalizowany sposób, uwalniająca odbiorcę zarówno od linearnego charakteru przekazu, jak i pakietów charakterystycznych dla telewizji kablowych i innych konkurencyjnych ofert dystrybucji treści TV w sieci. W ramach platformy zarejestrowany użytkownik ma możliwość wyboru dowolnego kanału. Część kanałów jest bezpłatna, pozostałe wiążą się ze stałą miesięczną opłatą. Treści przekazywane za pośrdnictwem kanałów kategoryzują się tematycznie. Profil użytkownika pozwala przedsiębiorstwu na indywidualne dobieranie reklamy (pre-roll), sugerowanie dodatkowych usług, przedstawienie reklamodawcom możliwość umieszczania interaktywnych i profilowanych reklam.

ItalNET Sebastian Handzlik

www.italnet.pl

italnet

ItalNET jest nowoczesną firmą świadczącą usługi dostępu do internetu, telewizji IPTV i telefonii HD na terenie dzielnic Wawer i Włochy w Warszawie za pomocą własnej sieci światłowodowej. Firma oferuje przepustowości do 1000 Mb/s o paśmie symetrycznym z wykorzystaniem światłowodu do domu. Świadczy również usługi dla biznesu w których dostarczany jest internet, transmisja, kolokacja. ItalNET buduje sieci światłowodowe, spawa i mierzy trasy światłowodowe.

Cartomatic

www.cartomatic.pl

cartomatic

Cartomatic projektuje narzędzia klasy Mobile GIS oraz Web GIS. Oferuje aplikacje standardowe – ‚pudełkowe (out of the box)’ oraz narzędzia dedykowane, budowane jako rozwiązania konkretnych problemów biznesowych. Projektuje własne narzędzia ułatwiające pracę z danymi GIS.

Geosolution Sp. z o.o.

www.geosolution.pl

Geosolution Logo


Geosolution jest firmą specjalizującą się w aplikacjach dedykowanych, rozwiązaniach mobilnych, systemach GIS oraz w outsourcingu IT. Współpracuje głównie z integratorami oprogramowania oraz instytucjami publicznymi. Podmiot prowadzi projekty zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala oferować pracownikom  firmy możliwość rozwoju oraz ciągłego poszerzania kompetencji.

CheeseCat Sp. z o.o.

www.cheesecat.comcheesecat

CheeseCat sp. z o.o. to social marketing software house, który tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów technologicznych i marketingowych. Podmiot tworzy aplikacje do konkursów tekstowych, fotograficznych, quizów. Firma tworzy również aplikacje działające na platformie Facebooka. CheeseCat integruje z Facebookiem serwisy, sklepy i aplikacje internetowe oraz systemy CRM.

RAXEL Telekomunikacja

Mazowiecka

www.raxel.com.pl

Firma specjalizuje się w dostarczaniu szybkich łącz internetowych dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Stosuje do tego celu najnowocześniejszą technologię przekazu sygnału radiowego, która jest sprawdzona i niezawodna oraz eliminuje problem tzw. „ostatniej mili”, czyli odległości dzielącej operatora od lokalu użytkownika.

Mea Group Sp. z o.o.

www.meagroup.pl

mea group

Podstawowy zakres usług firmy event marketing, PR, incentive, marketing bezpośredni, ambientowy, ATL i BTL oraz kompleksowe strategie marketingowe, łączące wszystkie powyższe narzędzi. 

Arka-Tech D. Fotek Sp. J.

www.arka-tech.pl

arka tech

Podmiot działa na rynku od 2005 roku. Działalność przedsiębiorstwa mieści się w następującym zakresie prac: sieci komputerowe kategorii od 5 do 6e, instalacje alarmowe, instalacje kontroli dostępu, telewizja CCTV, instalacje światłowodowe, systemy UPS, instalacje zasilania gwarantowanego. Ponadto, Arka-Tech oferuje swoim klientom instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii oraz budowy i instalacji sieci teletechnicznych niskoprądowych.

InfraCOM Marcin Gerwatowski

www.infracom.pl

infracom

Firma oferuje stworzenie strony internetowej, która stanie się kluczem do sukcesu. Kompleksowa usługa, fachowa pomoc, doradztwo metodyczne i oryginalność graficzna zapewni osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, wypromuje firmę klienta i otworzy nowy kanał pozyskiwania klientów. Zespół Infracom uważa, że reklama w internecie powinna być przyjazna dla każdego. Firma powstała z myślą by usługi e-marketingowe i projektowanie stron WWW były zawsze wykonywane na najwyższym poziomie przy zachowaniu jednocześnie konkurencyjnych cen. Dzięki temu podmiot buduje stałe relacje z klientami.

Skybone Sp. z o.o.

www.skybone.pl

skybone

Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem linii rozlewniczych, wydmuchiwarek do PET oraz urządzeń procesowych do przetwórstwa spożywczego. Skybone realizuje zamówienia na jednostkowe urządzenia, jak również na kompletne linie technologiczne „pod klucz” w oparciu o seryjne rozwiązania lub na indywidualne zamówienie.

R-soft Robert Pardela

www.rsoft.pl

rsoft

Firma działająca w branży informatycznej. Prowadzi działalność edycyjną w zakresie oprogramowania. Zajmuje się budową i rozwojem systemów komputerowych. Posiada doświadczenie w modernizacji systemów wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, ERP II), finansowo księgowych, magazynowych, produkcyjnych, ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie), automatycznych/mechanicznych strategii inwestycyjnych.

POLSOFCIK Mateusz Jakub

Gembarzewski


Firma jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla szerokiego wachlarza firm. Wspiera na zasadach outsourcingu informatycznego firmy, które nie mają własnego działu IT. Polsofcik tworzy indywidualne oprogramowanie dla firm i wdraża kompleksowe rozwiązania, które są potem eksploatowane i utrzymywane przez działy IT Klientów.

Engave Sp. z o.o.

www.engave.pl

engave

Engave to specjalistyczna firma, która oferuje rozwiązania informatyczne oparte na systemach IBMi. Zapewni usługi klasy korporacyjnej z zakresu doradztwa, planowania, implementacji i obsługi systemów informatycznych. Działania skupiają się na integracji systemów IT, kompleksowej obsłudze informatycznej, integrowaniu usług sieciowych oraz budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych.

WILL Janusz Matuszewski

Firma zajmuje się statystycznymi analizami danych z badań społecznych. Podmiot opracował projekt kompleksowego systemu informatycznego monitorującego działalność handlową holdingu.

W HARMONII – szkolenia i

doradztwo

 

W harmonii specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla biznesu teleinformatycznym. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Podmiot ułatwia wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań biznesowych i społecznych poprzez budzenie w ludziach emocji, motywacji, zrozumienia i odpowiedzialności.

New Go Sp. z o.o.

www.newgo.pl


New GO jest firmą, której misją jest świadczenie profesjonalnych usług związanych z zastosowaniem rozwiązań IT ułatwiających zarządzanie. Prowadzi projekty, doradza, dostarcza dedykowane rozwiązania IT, organizuje szkolenia. Z usług, jak i wiedzy współpracujących z firmą  ekspertów skorzystały już największe marki na polskim rynku, w tym PKN Orlen S.A., Poczta Polska SA  oraz spółki IT obecne na GPW, jak i grupy kapitałowe związane z nowoczesnymi technologiami.

GeoInvent S.A

geoinvent

GeoInvent pecjalizuje się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych wykorzystując w tym celu najnowsze technologie. Obszerna znajomość różnorodnych systemów i standardów GIS umożliwia zaoferowanie klientom usług pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym konwersji między różnorodnymi standardami i formatami zapisu, tj. GML, GDF, VPF, ArcGIS, Geomedia, MapInfo, MicroStation, AutoCAD i inne.

DATA NET Jarosław

Jagodziński i Wspólnicy Sp. J

www.data-net.com.pl

datanet

Przedsiębiorstwo DATA NET, świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw i administracji. Podstawowe obszary działalności Data Net to integracja systemowa oraz bieżąca obsługa systemów teleinformatycznych i ich elementów. Data Net posiada unikalną ofertą obejmującą kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów komputerowych, telekomunikacyjnych, sieci LAN, WAN, VPN, rozwiązań opartych o technologią VOIP projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego (w tym z wykorzystaniem techniki światłowodowej), systemów druku, zasilania awaryjnego, kontroli dostępu, alarmowych, klimatyzacji, kasowych, wagowych, oprawy i niszczenia dokumentów itp.

Krajowa Agencja

Poszanowania Energii S.A.

www.kape.gov.pl

krajowa agencja poszanowania energii


Krajowa Agencja Poszanowania Energii działa od 1994 roku stale poszerzając ofertę swoich usług w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz krąg swoich klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Fundacja Telefony Polskie

Fundacja „Telefony Polskie” od 1990 roku aktywnie zabiega o bazujący na mechanizmach rynkowych rozwój telekomunikacji w Polsce. Dzięki uzyskanej na początku lat 90. pomocy unijnej Fundacja zapoczątkowała rozwój alternatywnych operatorów telefonicznych i spowodowała tym samym odejście od monopolu w Polsce wcześniej niż w całości Unii Europejskiej. Wypracowane przez Fundację koncepcje uwolniły inicjatywy zmierzające do rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich, małych miast a także i większych aglomeracji. Obecnie Fundacja tworzy centrum kompetencji wspierające inicjatywy związane z rozwiązywaniem problemów szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sieci dostępowych następnej generacji. Do inicjowanych przez Fundację działań należą również projekty mające na celu powszechną partycypację w korzyściach wynikających z dostępu do Internetu i elektronicznych usług – eInclusion.

MaxiMapa Sp. z o.o.

www.maximapa.pl

maximapa

Maxi Mapa powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystycznego na elektroniczne mapy opisujące obszar Polski. Firma działa w branży geoinformatycznej i specjalizuje się w pomiarach batymetrycznych. Ponadto MaxiMapa świadczy usługi z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, teledetekcji i fotogrametrii oferując rozwiązania do zastosowania w wielu dzidzinach.

GIS Europe Marcin Bielecki

www.gis-eu.com

gis europe

 Firma GIS EUROPE została założona przez Marcina Bieleckiego, absolwenta Geographical Information Management na Uniwersytecie w Cranfield, by wdrażać rozwiązania z dziedziny GIS/teledetekcja zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Doświadczenie zawodowe jak i szeroka wiedza teoretyczna z różnych dziedzin systemów informacji przestrzennej oraz teledetekcji sprawia że jest to firma która potrafi sprostać zaawansowanym oczekiwaniom klientów. 

Energologika LTD Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

Energologika, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń jej pracowników i współpracowników. W sferze zainteresowań Energologiki są wszelakie rozwiązania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych jak i nowoczesne technologie energooszczędne. Stworzono zespół, który potrafi przeprowadzić przedsięwzięcia od początku do końca, czyli od projektu poprzez realizację aż do uruchomienia. Atutem podmiotu jest kompleksowość obsługi, wliczając w to finansowania inwestycji.

Robokopter Sp. z o.o.

www.robokopter.pl

robokopter

Platforma RoboKopter powstała z połączenia doświadczenia w konstruowaniu maszyn bezzałogowych, pasji latania oraz umiejętności przenoszenia nowatorskich  pomysłów na rynek. Jest ona unikatowym na skalę światową produktem, który oferuje nowe perspektywy i nieograniczone możliwości dla wielu dziedzin. Zastosowanie tak nowoczesnej technologii sprawia, że produkt jest tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem na rynku świadczenia podobnych usług przez samoloty i satelity, a jednocześnie charakteryzuje sie szeregiem unikatowych właściwości. Przedsiębiorstwo zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technologii i dronów w takich dziedzinach jak: energetyka i gazownictwo, zdjęcia i filmy z powietrza, panoramy sferyczne, zarządzanie ryzysowe, geodezja, inżynieria lądowa, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska.

Cognitum Sp. z o.o.

www.cognitum.eu


Coognitum-logo

Cognitum jest innowacyjną firmą, powstałą w 2010 roku, budującą swoje kompetencje zarówno na najnowoczesniejszych technologiach infiormatycznych jak i wałsnych pracach badawczych. Z jednej strony firma świadczy usługi konsultingowe, realizuje aplikacje biznesowe i analityczne dla klientów średniej wielkości, klasy enterprise oraz dla instytutów i jednostek publicznych. Natomiast z drugiej strony rozwija własne projekty bazujące na technologiach semantycznych, rozwiązaniach opartych o chmurę, analizę i projektowanie dużych zbiorów danych  (BigData). Cognitum jest partnerem Microsoft Corporation z bodatym doświadczeniem w technologiach chmury Azure, NET, Sharepoint, HDInsight oraz dostępem do specjalistycznej bazy materiałów i szkoleń. Cognitum jest partnerem DataStax Inc. (USA), jednego z głównych graczy na rynku Big Data. Cognitum tworzy „dobre praktyki” w zakresie współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Szczególny nacisk firma kładzie na nauki ścisłe i medyczne.

Ogólnopolski Cech

Rzemieślników Artystów

www.rzem-art.eu

cech

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną, niezależną, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Działalność statutowa Cechu nastawiona jest na integrację, kooperację i realizację wspólnych projektów na rzecz środowiska polskich rzemieślników artystów. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów posiada nie tylko wiedzę na temat obecnej sytuacji i potrzeb branży rzemiosła artystycznego, ale także doświadczenie w inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć członków Cechu i innych podmiotów. Cech działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i zagra­nicą, promowanie wyrobów i twórczości członków Cechu oraz informo­wanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń

Kredytowych Sp. z o.o.

www.mfpk.com.pl

mazowiecki fundusz poręczeń kredytowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych to instytucja samorządowa i największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce. Fundusz został utworzony w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 50 tys. miejsc pracy na Mazowszu. Dotychczas MFPK wsparł prawie 4 tys. firm, na ponad 1,3 mld złotych.

GMP Sp. z o.o.

www.gmpolska.pl

gmp

GMP to agencja marketingu zintegrowanego specjalizująca się w organizowaniu szerokopojętych kampanii reklamowych, jak również w innych działaniach marketingowych.

mGoods.eu

www.mgoods.eu

mgoods

Firma zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, mGoods zajmuje się projektowaniem stron www, sklepów internetowych, innych serwisów internetowych oraz aplikacji desktopowych

Platinium Seed Incubator

Sp. z o.o.

www.platinumseed.pl

platinumseed rgb 600dpi-1


  Platinum Seed Incubator jest funduszem zalążkowym, pełniącym rolę pomostu między pomysłodawcą i inwestorem. Fundusz koncentruje swą uwagę na innowacjach i rynku usług cyfrowych. Celem Platinum Seed Incubator jest pomoc pomysłodawcom w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne biznesy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na start. Platinum Seed Incubator współpracuje szeroko z Aniołami Biznesu z Polski i innych krajów Europy, a także z innymi funduszami typu seed i venture capital. Platinum Seed Incubator nie tylko współfinansuje spółki w swoim portfelu, ale również wspiera je merytorycznie i zarządczo w całym okresie współpracy aż do momentu dokonania wyjścia kapitałowego. Dziedziny specjalizacji Platinum Seed to komercjalizacja, internacjonalizacja i transfer technologii. Główne branże, na których koncentruje się firma to obszar ICT (Informatyka, Komunikacja, Technologia), Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. projekty teleinformatyczne np. aplikacje ułatwiające funkcjonowanie i opiekę nad ludźmi starszymi), Odnawialne Źródła Energii, Biotechnologia.

Stowarzyszenie Alumni

alumni

Celem Stowarzyszenia jest popieranie i działanie na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i wymiany kultowej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej. Członkami Stowarzyszenia Alumni są uczestnicy programów wymiany lub wizyt studyjnych rządu amerykańskiego, takich jak International Visitor Leadership Program, Voluntary Visitor Program. Fulbright Programs, Hubert Humphrey Fellowship Program, Ron Brown Program, Teaching Excellecne and Achievement Program, Teacher Traing on Holocaust.

EBS Sp. z o.o. 3E Production

Sp. k.

www.3e.net.pl

EBS 3e

Podmiot istnieje na rynku od 2000 roku. Przez szereg lat spółka skupiała się na produkcji elementów wtryskowych z tworzyw sztucznych. W zakresie montażu elektroniki 3E współpracowała ze spółką SIR, która od 2000 roku zgromadziła nie tylko profesjonalny i nowoczesny park maszynowy, ale również doświadczenie w projektowaniu i montażu wszelkich elementów elektronicznych m.in. dla branż motoryzacyjnej, energetyki, security. W 2013 roku obie spółki postanowiły połączyć swoje siły pod marką 3E, oferując ogromne doświadczenie i szeroki zakres usług począwszy od projektowania skończywszy na finalnej produkcji. Podmiot świadczy usługi w zakresie kontraktowego montażu elektroniki i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podmiot współpracuje z firmami krajowymi jak i z terenu Unii Europejskiej z branż: ochrony mienia, energetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej, reklamowej.

EBS Sp. z o.o. – R&D – Sp. k.

www.rd.ebs.pl

EBS RD

EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – R&D – spółka komandytowa to polska firma technologiczna wywodząca się z branży zabezpieczeń z 25 letnią tradycją grupy, współpracująca z klientami na sześciu kontynentach. EBS R&D to biuro konstrukcyjne wywodzące się z firmy EBS Sp. z o.o., producenta wysokiej jakości produktów przeznaczonych do transmisji danych działających z wykorzystaniem sieci GSM i Ethernet, systemów alarmowych, kontroli pracy online oraz osobistych systemów GPS. Podmiot specjalizuje się w opracowywaniu  urządzeń elektronicznych począwszy od etapu pomysłu, poprzez prototypy, aż do finalnego wdrożenia w zakładzie produkcyjnym, przy tym wspierając etap późniejszego rozwoju i serwisowania produktu.

EBS Sp. z o.o.

www.ebs.pl

EBS sp z oo

EBS jest polską firmą technologiczną z ponad 25 letnim doświadczeniem, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją urządzeń i systemów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, zabezpieczeń budynków oraz technologii GPS. Firma sprzedaje swoje systemy w ponad 50 krajach na całym świecie. Szeroka oferta produktowa EBS obejmuje m.in. różne rodzaje transmiterów GSM i IP, centrale alarmowe, produkty z zakresu monitoringu pracowników, w szczególności strażników agencji ochrony, systemy GPS do monitoringu osób oraz mienia ruchomego, a także oprogramowanie do oferowanych urządzeń. Wysoka jakość, produkcja na terenie UE, innowacyjność i elastyczność rozwiązań to jedne z bardziej rozpoznawalnych cech firmy EBS na świecie.

EDORADCA

www.edoradca.pl

Centrum innowacji


Od 2001 r. skutecznie pozyskujemy środki unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach. Służymy fachowym, rzetelnym doradztwem i zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Nasza oferta obejmuje pełen pakiet usług: analizę potrzeb i doradztwo, przygotowanie wniosku o dotację, nadzór nad realizacją projektu i jego rozliczenie. Unikalne know-how, poparte wieloletnim doświadczeniem, pozwala nam efektywnie wspierać naszych Klientów, dla których jesteśmy rzetelnym, sprawdzonym partnerem. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, łączących sferę nauki i biznesu. Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z wyborem odpowiedniego finansowania, a z wielu dostępnych możliwości wybieramy te najbardziej efektywne.

W ciągu naszej działalności pozyskaliśmy 1,5 mld PLN dotacji i zrealizowaliśmy ponad 900 projektów. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa o najwyższej jakości – z nami zwiększasz szanse na dofinansowanie!

Almed Sp. z o.o.

www.almed.com.pl

Przedsiębiorstwo prowadzi usługi medyczne, diagnostykę obrazową, profilaktykę zdrowotną w ramach przychodni specjalistyczno-diagnostycznej w Jarosławcu.

Konmex Sp. z o.o.

www.konmex.com

konmex-logo

Konmex jest spółką prawa handlowego realizującą projekty badawczo-rozwojowe. W tym celu zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel oraz współpracuje z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów Europejskich.  Głównym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie oraz wytwarzania innowacyjnych wyrobów medycznych.  Ponadto, od blisko dziesięciu lat Konmex świadczy usługi z zakresu technologii informatycznych.

Nowoczesna Firma S.A.

www.firma.nf.pl

Nowoczesna Firma to medium wiedzy dla biznesu upowszechniające wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania. Podmiot inspiruje menedżerów do rozwoju swoich firm i profesjonalizacji działań poprzez dostarczanie im informacji o najnowszych trendach, produktach i praktykach zarządzania. Wymienione działania prowadzone są wielokanałowo poprzez portal www.nf.pl, multimedialną telewizje kadry.tv, wydawnictwa drukowane, organizację kongresów i seminariów w całej Polsce.

Vigo System S.A.

www.vigo.com.pl

logo Vigo CMYK 250 x 250mm

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Oferowane obecnie detektory są wykorzystywane w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych – stanowią wyposażenie systemów pomiarowych w pracowniach najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie. Ofertę produkcyjną VIGO System stanowią również zaawansowane urządzenia optoelektroniczne, w tym wysokiej klasy kamery termowizyjne do zastosowań cywilnych i wojskowych.

Leantech Limited Sp. z o.o.

Oddział w PolsceW trakcie przygotowywania!

Graph’it Studio Sp. z o.o.

www.graphitstudio.com

logo graphit

Graph’it Studio jest spółką specjalizującą się w tworzeniu projektów i wirtualnych modeli w technologii BIM dla budownictwa ogólnego, specjalistycznego jak i skomplikowanych instalacji oraz konstrukcji przemysłowych i technologicznych.

Systemics-PAB Sp. z o.o.

www.syspab.eu

logo Systemics poz cmyk v1

Spółka Systemics-PAB zajmuje się szeroko rozumianą działalnością pomiarową i testową z zakresu telekomunikacji i IT. Specjalnością firmy są innowacyjne pomiary porównawcze jakości sieci komórkowych 2G/3G/LTE, „core network”, a także analiza otrzymanych danych pod kątem aktualnego ruchu w sieci i usług. Pomiary prowadzone przez Systemics-PAB mogą skupiać się na wielu aspektach, między innymi parametrach urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, a także jakości usług telekomunikacyjnych (QoS – Quality of Service) lub też opiniach samych użytkowników na ich temat (QoE – Quality of Experience). Pomiary wykonywane są zarówno w laboratorium, jak i w warunkach już funkcjonującej sieci. Podmiot prowadzi także sprzedaż i wynajmem urządzeń oraz platform pomiarowych o najwyższym standardzie.

PAG Sp. z o.o.

www.pag.com.pl

LOGO PAG-urzad patentowy

Firma realizuje projekty w branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, elektroniki, automatyki, elektrotechniki i energetyki. Podmiot zajmuje się opracowywaniem koncepcji, projektowaniem, realizowaniem oraz nadzorem i serwisem wprowadzonych rozwiązań.

Lacan Technologies Sp. z o.o.

www.lacan.com.pl

logo lacan technologies padding

Lancan Technologies jest firmą, która przy wsparciu narzędzi informatycznych i nowych technologii, działa w branży zarządzania biznesem. Swoim klientom proponuje innowacyjne rozwiązania IT, które mają na celu optymalizację ich procesów biznesowych. Podmiot pomaga w rozwoju firm poprzez doradztwo biznesowe oraz dopasowane rozwiązania systemowe. Lancan Technologies wychodzi z założenia, że tylko właściwie przeprowadzone działania optymalizacyjne, zwiększające skuteczność produkcyjną, decyzyjną i zarządczą w firmie, mogą przynieść konkretne, mierzalne efekty.

Norbsoft Sp. z o.o.

www.norbsoft.com

norbsoft podstawowe

Norbsoft od 2003 roku tworzy aplikacje mobilne dla smartfonów i tabletów. Norbsoft jest doświadczonym zespołem deweloperskim z sukcesami działającym na całym świecie. Specjalizuje się w aplikacjach użytkowych i biznesowych. Podmiot przygotował już ponad 100 produktów dla sektora klientów masowych (B2C) i ponad 90 aplikacji dla sektora biznesowego (Enterprise i B2B). Wspiera najpopularniejsze technologie i platformy: iOS, Android, Windows Phone. Do grona naszych klientów Norbsoftu należą między innymi: Loyalty Partner Polska (Payback), Oriflame Cosmetics, Samsung Electronics, Electronic Arts, BMW Financial Services, British American Tobacco, MAN Truck & Bus, SCANIA, Allegro, SkyCash Poland, Wirtualna Polska, P4 (Play), Elstat Electronics (UK), grupa farmaceutyczna Pelion, USP Zdrowie, Orange Polska.

Przedsiębiorstwo Usług

Inżynieryjno Komunalnych

Sp. z o.o.

www.puik.sokolowpodl.pl

puik


Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych jest jednoosobową spółką Miasta Sokołowa Podlaskiego, udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości objęte przez Miasto Sokołów Podlaski. Podstawowym celem spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Przedmiotem działania spółki jest produkcja wody i jej dostawa, odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ich unieszkodliwianie, produkcja energii cieplnej i ciepłej wody oraz ich dostawa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Co roku podmiot sprzedaje ok. 1500 tys. m3 wody oraz odbiera ok. 1450 tys. m3 ścieków.

Moen Mysłowice Sp. z o.o.

Podmiot świadczy szerokopojęte usługi doradcze i consultingowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej, OZE i innych powiązanych z tematyką energetyki.

LOEN S.A.

W trakcie przygotowywania !

Stalker Group Sp. z o.o.

www.stalkergroup.pl

LOGO STALKER

STALKER Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w efektywnej organizacji i zarządzaniu projektami. Strategicznymi obszarami działalności przedsiębiorstwa są usługi IT oraz marketing. Spółka zrealizowała z sukcesem m. in. liczne projekty stworzenia i wdrożenia platform B2B, przygotowała i przeprowadziła zarówno ogólnopolskie jak i zagraniczne kampanie marketingowe, w tym zorganizowała udział polskich przedsiębiorców w wielu międzynarodowych targach na różnych kontynentach.

Medisoft Janusz Kaszuba

W trakcie przygotowywania !

Miejski Operator

Energetyczny S.A.

W trakcie przygotowywania !

Marcin Gregorczuk GR3GOR

W trakcie przygotowywania !

S&T Services Polska Sp. z o.o.

www.snt.pl

st

S&T Services Polska Sp. z o.o. jest spółką grupy S&T AG z centralą w Wiedniu. Firma oferuje usługi konsultingowe, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, outsourcing i wsparcie dla klientów z sektorów: energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, administracji publicznej, handlu detalicznego i przemysłu. S&T Services Polska jest jedną z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm informatycznych i kontynuuje na naszym rynku tradycje sięgające 1964 roku. Od lat branżowe rankingi Computerworld TOP 200 i Teleinfo TOP 500 umieszczają S&T w grupie największych firm świadczących usługi informatyczne w Polsce.

Pasławski Doradztwo

W trakcie przygotowywania !

Trinity Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

MRS Inwestycje Sp. z o.o.

www.mrsinwestycje.cba.pl


MRS Inwestycje to grupa doświadczonych praktyków w branży hotelarstwa. Podmiot zajmuje się prowadzeniem hoteli, tworzeniem od podstaw koncepcji obiektów hotelowych, programów funkcjonalnych, projektów architektonicznych, nadzorów inwestorskich, audytów. Oferta MRS Inwestycje skierowana jest zarówno do inwestorów w branży hotelowej jak również do właścicieli hoteli funkcjonujących. Oferta MRS obejmuje otwarcia, wprowadzanie na rynek, zarządzanie działającymi obiektami. W oparciu o doświadczenie w branży hotelowej i turystyczne podmiot prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji inwestycji hotelowych i gastronomicznych.

Eugeniusz Biernacki

W trakcie przygotowywania !

Pagro Investment

Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

Niemiecko-Polska

Fundacja Nowa Energia

www.nowa-energia.org

polsko niemiecka fundacja


Niemiecko – Polska Fundacja Nowa Energia powstała dzięki inicjatywie polskich i niemieckich fundatorów na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska, zwiększaniem efektywności energetycznej i Smart Grid. Obszarem działalności Fundacji jest tworzenie oraz wdrażanie projektów w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska we współpracy z europejskimi, krajowymi i samorządowymi instytucjami. Podmiot wspiera lokalne inicjatywy i edukację społeczeństwa porzez realizację przedsięwzięć łączących biznes i naukę. Fundacja wdraża najnowocześniejsze technologie przy udziale efektywnych systemów zarządzania w oparciu o wiedzę kadry pracowniczej, a potencjalnym inwestorom udziela niezbędnego wsparcia i fachowego doradztwa.

Torn Sp. z o.o.

www.torn.com.pl

torn sp z oo

TORN Sp. z o.o. zajmuje się budową systemów obsługi i automatyzacji procesów w oparciu o technologię inteligentnej szyny danych jPALIO. Realizowane rozwiązania budowane są w architekturze SOA i działają w środowiskach IBM zSeries MainFrame, UNIX/LINUX oraz Microsoft. Na systemach, które posiada TORN pracują między innymi TP S.A., PAP S.A, Polski Związek Łowiecki czy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce TORN posiada własny serwer Mainframe IBM Z890 do celów developerskich.

Black Pearls

Masovia Ventures Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

Dragon Partners Sp. z o.o.

www.dragonpartners.pl

dragon partners

Dragon Partners Sp. z o.o. jest niezależną instytucją analityczną, która zajmuje się pozyskiwaniem finansowania dla samorządów i doradza im w zakresie zarządzania finansami. Na chwilę obecną Dragon Partners pozyskało 650 mln zł dla ponad 60 samorządów. Dragon Partners doradza Klientom w doborze optymalnego w ich sytuacji sposobu finansowania oraz aktywnie działa w celu zapewnienia środków od banków, instytucji finansowych i inwestorów prywatnych wspierając w ten sposób bieżącą płynność swoich klientów. Ponadto, przeprowadza szkolenia w ww. zakresie na zlecenie Regionalnych Izb Obrachunkowych.

GIS Support Sp. z o.o.

www.gis-support.pl

gis support

GIS Support to doświadczony dostawca usług GIS i producent oprogramowania WebGIS do zarządzania danymi przestrzennymi. Od 2012 podmiot wykonał kilkadziesiąt projektów dla wielu firm i instytucji. Misją GIS Support jest dostarczenie oprogramowania, które ma zoptymalizować proces zarządzania danymi oraz ułatwić osiągnięcie celu biznesowego. Podmiot programuje webowe aplikacje w Python, PHP, JavaScript, tworzy mapy i serwery mapowe głównie w oparciu o OpenStreetMap, a także wdraża, promuje i rozwija QGIS. Poza tym, integruje systemy informatyczne w zakresie wymiany danych (standardy OGC, custom API) oraz doradza klientom w zakresie doboru odpowiednich narzędzi GIS.

7ways Sp. z o.o.

www.7ways.pl

7ways


7ways tworzy proste, funkcjonalne i przyjazne dla klienta strony internetowe. Przedmiotem działalności firmy jest również tworzenie sklepów internetowych opratych na optymalnych i sprawdzonych rozwiązaniach. 7 ways zajmuje się oprogramowaniem „szytym na miarę”, które poprawa produktywność klientów oraz aplikacjami mobilnymi dla platform Android, Windows oraz iOS. Firma wraz z oferowanymi produktami proponuje długoterminową usługę podtrzymującą funkcjonowanie produktu.

P.P.U Trafber

www.trafber.eu

trafber

TRAFBER jest firmą prywatną obecną na rynku o 1982 roku zajmującą się produkcją transformatorów toroidalnych. Podmiot gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, co jest poparte długoletnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonywaniu transformatorów toroidalnych. Trafber sprzedaje swoje produkty na rynkach zagranicznych w takich krajach jak: Czechy, Szwecja, Niemcy, Węgry, Ukraina, Łotwa.

CWSFE

www.cwsfe.eu

cwsfe

CWSFE jest młodą firmą zajmującą się w głównej mierze tworzeniem oprogramowania. Firma posiada bogate doświadczenie w technologiach java oraz JPalio. Posiada także doświadczenie związane z projektowaniem oprogramowania, administracją systemami informatycznymi oraz ich utrzymaniem. Oferta CWSFE obejmuje pełny cykl wytwarzania oprogramowania. W zależności od rodzaju klienta firma adaptuje się do wybranej lub narzuconej metodyki wytwarzania oprogramowania.

Forum 44

W trakcie przygotowywania !

OSO

W trakcie przygotowywania !

Wara System Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

Smooth Implementation

W trakcie przygotowywania !

VFRPOLAND Sp. z o.o.

www.vfrpoland.com

VFRPOLAND LOGO


Przedsiębiorstwo VFRPOLAND sp. z o.o. jest producentem scenerii fotograficznych krajów europejskich opracowanych na podstawie szczegółowych zdjęć satelitarnych SPOT5. W ramach własnego Laboratorium Fotogrametrii Lotniczej i Satelitarnej realizuje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe oraz usługi z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lotniczej i satelitarnej. W bieżącej działalności współpracuje z instytucjami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami branży IT/ICT, lotniczej, satelitarnej i kosmicznej. W swoich pracach VFRPOLAND Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne narzędzia i informatyczne systemy fotogrametryczne. Dodatkowo przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie telekomunikacji.

3D Mind Films Sp. z o.o.

www.3dmindfilms.com

3dmind

3D MIND Films jest studiem specjalizującym się w produkcji trójwymiarowych materiałów filmowych, przy zastosowaniu najnowszej techniki stereoskopowej 3D. Firma realizuje trójwymiarowe spoty reklamowe, programy, transmisje TV, teledyski, koncerty, prezentacje, filmy eventowe etc. 3D MIND Films to również postprodukcja stereoskopowa 3D realizowana na potrzeby kin cyfrowych, obiektów kultury, biur sprzedaży, eventów oraz telewizji HD 3D. Podmiot działa przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju dostępnych form dystrybucji multimedialnej (projektory, telewizory, monitory, laptopy, konsole, ipady, tablety, smartphone’y etc.). 

MWP NET Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

PL-UA-BY.com

www.pl-ua-by.com

oksana volska

Głównym zadaniem firmy jest kompleksowa obsługa i doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, wybranych krajach UE oraz na Ukrainie i Białorusi. Na ofertę podmiotu składa się doświadczenie w obszarach takich jak: doradztwo transakcyjne i gospodarcze; organizacja i realizacja powołania nowej firmy; zakup istniejącej firmy; restrukturyzacja i przekszatłcenie przedsiębiorstw; zarządzanie wybranymi obszarami przedsiębiorstwa; projekty zagraniczne – organizacja, rozwój przedsiębiorstwa na wybranych rynkach, wyszukiwanie potencjalnych inwestorów i rynków zbytu; księgowość, kadry i płace; doradztwo podatkowe, windykacja; przygotowanie dokumentów niezbędnych przy pozyskiwaniu dotacji unijnej, prawidłowym rozliczeniu pozyskanej dotacji UE; przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu, leasingu.

JMMJ Sp. j.

www.jmmj.pl

jmmj

JMMJ została założona w 2008 roku i zajmuje się produkcją oprogramowania komputerowego. Zespół JMMJ posiada wiedzę i doświadczenie, która pozwala przenieść logikę biznesową klientów na najczęściej wykorzystywane przez użytkowników końcowych platformy mobilne i webowe – Windows Phone, iOS/Apple, Android. JMMJ jest certyfikowanym deweloperem .NET oraz certyfikowanym partnerem Microsoftu.

Hemnes Consulting Sp. z o.o.

www.hemnes.pl

hemnes

Hemnes Consulting funkcjonuje na rynku doradztwa dla firm. Hemnes realizuje następujące działania: zarządzanie inwestycjami w innowacje, pozyskiwanie kapitału, tworzenie biznesplanów i modelów biznesowych, tworzenie strategii marki, obsługiwanie komunikacji i kampanii wizerunkowych, tworzenie kreacji i brand content, przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych, realizowanie aplikacji mobilnych i internetowych, inwestowanie.

Waycom Sp. z o.o.

www.waycom.pl

waycom

WayCom Sp. z o.o. to firma, pod którą działa nowoczesny software house, specjalizujący się w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu dedykowanych systemów, usprawniających prowadzenie biznesu oraz tworzeniu nowatorskich rozwiązań informatycznych. Podmiot dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynierską, posiadającą doświadczenie w realizacji złożonych i innowacyjnych projektów. Wysoką jakość świadczonych usług  potwierdzają certyfikaty współpracowników zdobyte w trakcie licznych szkoleń (m.in. Microsoft, EXIN (ITIL), Sun-Oracle, ISTQB, PMI, czy Prince2). Dodatkowo przedsiębiorstwo specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz późniejszej realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych.

Tomasz Dybowski ASTRA

W trakcie przygotowywania !

Symmetry

W trakcie przygotowywania !

Taptera Poland Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności firmy jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych z obszaru technologii mobilnych. Spółka jest twórcą komponentów i usług, które następnie są wdrażane u klientów pochodzących głównie z USA. Na terenie Polski swoją działalność podmiot koncentruje na obszarze Mazowsza.

Wschodnia Agencja Rozwoju

Sp. z o.o.

www.warwschod.pl

war

Wschodnia Agencja Rozwoju jest Instytucją Otoczenia Biznesu (instytucją „non-profit”), stąd wyłączona jest możliwość podziału zysku pomiędzy wspólników, a zysk przeznacza się na działalność o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym – mającym na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie zrównoważonego rozwoju regionu.

Arrows International

Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą, integracją i doradztwem w dziedzinie kampanii i marketingu z wykorzystaniem fotokodów oraz aplikacji na telefony komórkowe. Ponadto, firma oferuje usługi menedżerskie, konsultacje, prowadzenie projektów, tworzenie i rozwijanie przedsięwzięć w dziedzinie nowych mediów. Podmiot posiada kompetencje w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi, zarządzania ryzykiem, kalkulacji inwestycyjnych, wyszukiwania, pozyskiwania i prowadzenia inwestycji w nieruchomości na rynku wtórnym.

Rhino Sp. z o.o.

www.rhinohome.com

rhino

Od 2009 r. Spółka tworzy i integruje rozwiązania M2M, które polegają na bezprzewodowej komunikacji w czasie rzeczywistym maszyn, urządzeń i obiektów między sobą, bez ingerencji człowieka. W ofercie przedsiębiorstwo posiada rozwiązania, umożliwiające zdalne monitorowanie parametrów kluczowych w procesie produkcyjnym, monitoring pomieszczeń, automatów sprzedających, floty samochodowej, zdalny odczyt liczników energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu.

Energiq Polska Sp. z o.o.

www.energiqpolska.pl

energiq

Energiq jest dostawcą rekuperatorów opartych na technologii „rury cieplnej” wypracowanej w laboratoriach NASA w Los Alamos w latach 70-tych. Technologię tę wykorzystuje i rozwija międzynarodowa grupa EnergiQ, do której należy Energiq Polska Sp. z o.o. Bazując na doświadczeniach w zakresie rozwoju technologii oraz jej licznych wdrożeń, podmiot oferuje system gwarantujący znaczący odzysk energii cieplnej zawartej w gazach spalinowych wytwarzanych w tradycyjnych jak i nowoczesnych układach wytwórczych energii elektrycznej i ciepła, niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa. Zespół EnergiQ Polska projektuje, produkuje i montuje rekuperatory odzysku ciepła związane z oszczędnością energii do użytku zarówno domowego jak i przemysłowego.

Global Contact Center

Sp. z o.o.

www.globalcc.pl

gcc


Global Contact Center prowadzi usługi Business Process Outsourcing, przejmując od swoich partnerów całość procesów obsługi klientów – zarówno biznesowych, jak i masowych – sprzedaży oraz zarządzania procesem kontaktów z klientami. Praca z partnerem polega głównie na wspólnym opracowaniu założeń – analitycy GCC na tej podstawie opracowują szczegółowe, kompleksowe rozwiązania obsługi sprzedaży oraz kontaktów z klientami, tak aby ułatwić osiągnięcie założonych celów biznesowych., zredukować koszty obsługi w modelu własnego call center, jak i w outsourcingu.

TILT

W trakcie przygotowywania !

Mesh Sp. z o.o.

W trakcie przygotowywania !

Pat Commerce

Pat Commerce realizuje usługi rzecznika patentowego w zakresie ochrony właśności intelektualnej w Polsce i za granicą. Prowadzi także doradztwo w zakresie ochrony właśności intelektualnej w zakresie sporządznia umów i prowadzenia negocjacji sprzedażowych. W ofercie podmiotu znajduje się również doradztwo prawne  dotyczące roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej oraz możliwość wyceny praw własności intelektualnej – patentów, znaków, know-how.

CBR 74 Sp. z o.o. sp.k

www.cbr74.pl

cbr74


Przedsiębiorstwo CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. od 2013 roku ma nadany przez Ministerstwo Gospodarki status centrum badawczo-rozwojowego. Przy współpracy z instytucjami naukowymi świadczy kompleksowe usługi badawczo-wdrożeniowe oparte o innowacyjne rozwiązania technologiczne i produktowe. Przedsiębiorstwo skupia się na łączeniu wiedzy teoretycznej, laboratoryjnej i praktycznej do przeprowadzania badań technologicznych, których wynikiem często jest wdrożenia innowacyjnych, użytecznych biznesowo i zweryfikowanych ekonomicznie, rozwiązań do działalności klienta – przedsiębiorcy. Dzięki współpracy z wieloma jednostkami naukowymi CBR 74 nie ogranicza się w swojej działalności do konkretnych branż i dziedzin naukowych. Jest otwarte na wyzwania w nowych obszarach i stale poszerza swoje portfolio sukcesów o nowe doświadczenia.

Infocomp Sp. z o.o.

www.infocomp.pl

INFOCOMP logo

Firma Infocomp Sp. z o.o. powstała w 1987 roku i była pierwszą informatyczną firmą w regionie kujawsko-pomorskim. Na przestrzeni lat zdobyła bardzo duże doświadczenie w dostawach rozwiązań informatycznych pod konkretne potrzeby klientów. Cecha charakterystyczną spółki jest kompleksowość obsługi, począwszy od audytów informatycznych, poprzez dostawy optymalnych rozwiązań, aż po wsparcie powdrożeniowe na podstawie umów serwisowych. Poprzez outsourcing usług IT podmiot umożliwia swoim klientom koncentrowanie się na kluczowych obszarach działalności. Obecnie Infocomp obsługuje poprzez umowy serwisowe ponad setkę klientów z terenu całej Polski. Z usług Infocomp korzystają firmy sektora MSP, spółki akcyjne, instytucje publiczne oraz jednostki służba zdrowia. Wiedza i wysokie kompetencje sprawiają, iż Infocomp buduje relacje biznesowe z klientami na długie lata. Spółka rowadzi nadzór nad systemami informatycznymi 24h na dobę.

CHDE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

www.chde.pl

chde

Firma CHDE POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa powstała dnia 11 grudnia 2007 roku w Rzeszowie. Działalność prowadzona jest w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych i farmaceutycznych na terenie całego kraju, są to produkty firm MICROLIFE, KARDIOLINE, BIONIME oraz Paul Hartmann. W planach firmy jest stworzenie portalu medycznego, obejmującego profilaktykę zdrowia oraz produkcja w Polsce urządzeń medycznych, które będą zdalnie połączone z portalem.

 

SoftSystem Sp. z o.o.

www.softsystem.pl

softsystem logo

SoftSystem jest jedną z wiodących firm na rynku europejskim zajmującą się tworzeniem i obsługą laboratoryjnych systemów informatycznych oraz usług integracyjnych dla placówek medycznych działających głównie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Założona w 1990 roku firma dynamicznie się rozwija i zdobywa doskonałą reputację jako ceniony pracodawca oraz niezawodny dostawca oprogramowania. Spółka nieustannie rozwija się w kierunku nowych technologii, szczególnie w zakresie genetycznych systemów informatycznych.

NETRIX S.A.

http://sa.netrix.com.pl/

http://systemy.netrix.com.pl/

netrix sa logo

Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A to dynamicznie rozwijająca się firma z branży ICT i R&D. Zajmuje się projektowaniem systemów złożonych i wdrażaniem oprogramowania klasy ERP. Projektuje systemy analizy obrazu, systemy eksperckie, systemy do obsługi firm. Przygotowuje rozwiązania systemów produkcyjnych w zakresie optymalizacji, monitoringu i nadzorowania produkcji oraz detekcji optycznej uszkodzeń, zarówno wizualnej jak i w ciągach technologicznych zamkniętych. Swoje kompetencje  opiera na długoletniej współpracy z wiodącymi producentami i pionierami w dziedzinie najnowszych technologii.

NETRIX Group Sp. z o.o.

http://doradztwo.netrix.com.pl/

netrix group sp zoo logo

 


Netrix to marka funkcjonująca na rynku krajowym od 6 lat. Celem Netrix Group jest rozwój przedsiębiorstw oraz kreowanie instrumentów ich rozwoju. Dzięki kompleksowemu podejściu Netrix Group jest w stanie zarekomendować innowacyjne rozwiązania biznesowe, informatyczne oraz organizacyjne, które zwiększą efektywność wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Świadczy usługi doradcze i konsultingowe, takie jak.: doradztwo we wdrożeniu innowacji, doradztwo biznesowe, optymalizacja finansowa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,  modelowanie procesów biznesowych czy audyty innowacji i projektów.  Wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem, zatrudnia specjalistów w zakresie doradztwa proinnowacyjnego oraz biznesowego, jak  i pozyskiwania, realizacji oraz audytu szeroko pojętych projektów unijnych.

Centrum

Badawczo-Rozwojowe

Technologii Informatycznych

Sp. z o.o.

www.cbrti.pl

CBRTi logo

Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych działa na rynku od 2009 roku. Służy pomocą i swoją wiedzą w poszukiwaniu właściwej drogi do osiągnięcia celu poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Doradza, jaki sprzęt dobrać, w jaki sposób przygotować i wdrożyć strategię informatyzacji, jak przeprowadzić firmę lub organizację przez projekt informatyczny, aby wyeliminować lub zminimalizować problemy powstałe podczas tego etapu. Specjalizuje się także w  doradztwie technicznym, prowadzeniu szkoleń i konsultacji oraz usług outsourcingu. Oferuje również  wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania ze środków UE .

Every European Digital Poland

Sp. z o.o.

www.everyeuropeandigital.com

image001

Every European Digital Poland sp. z o.o. działa w obszarze INTERNET of THINGS. Spółka rozwija, projektuje i wdraża urządzenia, aplikacje oraz udostępnia sieci telekomunikacyjne INTERNET of THINGS. Skuteczne zarządzanie INTERNET of THINGS czyni życie łatwiejszym i bezpieczniejszym oraz zapewnia potencjał znaczących oszczędności dla biznesu.

Protechnika Sp. z o.o.

www.protechnika.com

protechnika w ok jpg

Protechnika Sp. z o.o to firma zajmująca się budową maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych do recyklingu, przetwórstwa biomasy, dla rolnictwa i leśnictwa oraz wyposażenia. Firma również świadczy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn, urządzeń i części oraz  usługi spawania, cięcia/gięcia, ciecia plasma/gas, toczenie i frezowanie CNC.

SOFTCOM Sp. z o.o.

www.softcom.az.pl

softcom logo

Firma rozpoczęła działalność w 2003 r., a od 2007 r. jest producentem urządzeń elektronicznych  i oprogramowania Systemu Monitoringu Pojazdów GPS. SOFTCOM to spółka z branży IT wpierająca procesy w firmach logistycznych, produkcyjnych, spedycyjnych oraz rozwiązania systemów promocyjno sprzedażowych. Firma jest nastawiona na innowacyjność, dlatego też we wszystkich oferowanych usługach zostały wdrożone nowe technologie zgodnie z najwyższymi standardami. Koncentruje się na rozwiązaniach zapewniających optymalizację zarządzania flotami pojazdów z wykorzystaniem urządzeń monitorujących GPS. Przez różnorodność rozwiązań elektronicznych i programistycznych jest aktywna w różnych gałęziach gospodarki poczynając od transportu (usługi telemetryczne GPS – kontroling) po systemy wspierania sprzedaży. W 2016 roku spółka chce wprowadzić na rynek systemy „Zintegrowany, inteligentny, radiowy system zabezpieczeń”. 

CloudFerro Sp. z o.o.

www.cloudferro.com

CloudFerro poziom

CloudFerro sp. z o.o. (CF) jest polską spółką technologiczną założoną na początku 2015 roku przez grupę doświadczonych managerów z branży IT i telekomunikacji. CloudFerro udostępnia klientom serwery dedykowane, prywatne i publiczne chmury obliczeniowe oraz wirtualne centra danych wraz z pełną administracją. Rozwiązania CloudFerro oparte są na opensource’owym systemie chmurowym OpenStack. Jako jedyna w Polsce, CloudFerro integruje ze sobą usługi serwerów fizycznych i wirtualnych.

Technokabel S.A.

www.technokabel.com.pl

Logo Technokabel


Technokabel to nowoczesna fabryka kabli sprzedająca swoje wyroby do renomowanych klientów w kraju i za granicą. Kluczowe kompetencje podmiotu to projektowanie, produkcja i sprzedaż wysokiej jakości kabli i przewodów dla przemysłu, energetyki, oraz dla infrastruktury budownictwa i transportu. Technokabel jest wiodącym producentem w kraju kabli ognioodpornych z utrzymaniem funkcji w czasie pożaru. Oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości kabli dla automatyki przemysłowej i budynkowej oraz do transmisji danych. Innowacyjność oraz opracowywanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych kabli i przewodów zapewnia klientom firmy i użytkownikom dodatkowe wartości. Technokabel produkuje także kable i przewody do zastosowań specjalnych według indywidualnych wymagań odbiorców.

UXERIA

www.uxeria.com

ux-logo-01

Uxeria – agencja badawczo – projektowa realizująca projekty digitalowe od A do Z. Obszar jej działalności ma formę kompleksową – przeprowadzanie badań, projekty zmian, a także nowych rozwiązań oraz ich wdrożenia. Uxeria prowadzi  również warsztaty z zakresu UX, CX, Design Thinking. Dodatkowo firma posiada własną, autorską aplikację SaaS do badań zdalnych.  Jest ona  kompleksowym narzędziem dla UXowców i marketerów chcących dowiedzieć się, czego potrzebują Klienci. Pozwala przeprowadzić szybkie badania online (jakościowe i ilościowe) zarówno w obszarze użyteczności stron www, makiet, prototypów jak i materiałów marketingowych (reklam, mailingów, ulotek, filmów, bannerów). produkuje także kable i przewody do zastosowań specjalnych według indywidualnych wymagań odbiorców.

ADEXON

www.adexon360.pl

adexon-logotyp-600x180

Adexon 360 to nowoczesna sieć reklamowa, która opiera swoje działanie na nowoczesnej platformie SSP (sell side platform). Adexon świadczy swoje usługi w oparciu o innowacyjne systemy IT i narzędzia w obszarze mar-tech. Łączy ze sobą sprzedaż zautomatyzowaną ze sprzedażą klasyczną. To już blisko 200 mln odsłon reklam miesięcznie i zasięg na poziomie 18 mln UU. Dzięki dużej liczbie klientów chętnych dokonać zakupu powierzchni, system samodzielnie dobiera emisję najefektywniejszych reklam. Adexon 360 oferuje dopasowane do potrzeb klientów produkty audience. Możliwość ich zakupu i sprzedaży w modelu RTB pozwala poprawiać wskaźniki KPI Klientom bezpośrednim. Adexon posiada także w swojej ofercie zaawansowane możliwości kierowania reklam do predefiniowanych użytkowników. Spółka utworzyła również tematyczną sieć reklam Video.

ELECTROTILE

www.electrotile.com

et

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania do projektowania systemów fotowoltaicznych przeznaczonych dla producentów BIPV (Building Integrated Photovoltaics) oraz instalatorów. W ramach tworzonych funkcjonalności występują moduły do projektowania pokryć dachowych, oceny stopnia nachylenia paneli i wyliczania optymalnych parametrów instalacji, generowania prognoz uzysku energii, kalkulacji zwrotu z inwestycji w różne typy instalacji i warianty projektu oraz wizualizacje wariantów. Systemy są tworzone jako dedykowane rozwiązania dla inwestorów budowlanych.

PHP Friends

www.phpfriends.pl

php-logo

PHP Friends Sp. z o.o. oferuje kompleksowe realizowanie projektów w zakresie tworzenia aplikacji webowych i embedded. Dzięki połączeniu biznesu i wsparcia IT tworzymy rentowne i efektywne projekty informatyczne i hardwarowe.

Adform Group S.A.

www.adform.pl

 

php-logo

Adform Group S.A. jest grupą firm specjalizujących się w tworzeniu produktów wspierających sprzedaż. Jesteśmy jednym z wiodących polskich producentów materiałów reklamowych. Projektujemy i wykonujemy materiały POS, salony oraz punkty sprzedaży, a także dedykowane rozwiązania z branży IT, w tym programistyczne oraz multimedialne rozwiązania audio-wizualne. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę: od briefu i projektowania, poprzez development prototypowy, produkcję seryjną, instalację i serwis posprzedażowy. Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin i branż oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu efektywnie zarządzamy projektem. Własne zaplecze logistyczne i montażowe umożliwia nam terminową realizację prac w Polsce i zagranicą. Doskonała znajomość technologii powoduje, że nasze rozwiązania są świetnej jakości przy zachowaniu założeń budżetowych. Adform Group S.A. sukcesywnie rozszerza swoje usługi komplementarne do obecnie prowadzonej działalności.