Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0005/18

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Mazowieckiego Klastra ICT w wyniku dofinansowania kompleksowych usług wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie w branży ICT/Energetyce.

 

Efekty projektu: Przedsiębiorcy otrzymają

– dostęp do wiedzy, którą można wykorzystywać w nowych produktach i usługach

– dostęp do nowych rynków

– dostęp do kluczowych elementów infrastruktury

– pozyskiwanie mobilnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych

– podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw

-osiągnijcie trwałej przewagi konkurencyjnej

 

Okres realizacji: 01.10.2018-30.09.2021

Wartość projektu: 5 692 760,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 646 375,00 zł