baner

 

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. Prezydium Mazowieckiego Klastra ICT składało się z trzech osób: dr Urszuli  Kłosiewicz-Góreckiej – Dyrektor  Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Zygmunta Dziadkowski – konsultant  projektów restrukturyzacji IT, członek zarządu firmy 3W-studio oraz Mariusza Stachnika – wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”.

Obecnie, Mazowiecki Klaster ICT łączy ze sobą 5 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych. Ponadto, w strukturze Klastra zrzeszonych jest ponad 130 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Realizując swe zadania i projekty, Klaster blisko współpracuje z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MŚP z obszaru metropolitarnego, a pozostałą częścią województwa mazowieckiego. Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki,  telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych.

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności MŚP z województwa mazowieckiego. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków Klastra w dostępie do finansowania wdrożeń innowacyjnych technologii i produktów.

Mazowiecki Klaster ICT, zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki wspieranego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, uzyskał status jednego z siedmiu w Polsce, Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), jedynego w Warszawie oraz  na terenie Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Klaster ICT posiada Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Mazowiecki Klaster ICT, jako jedyny polski klaster, jest członkiem dwóch Europejskich Strategicznych Partnerstw:

  • ICT4Future,
  • Energy In Water.

ICT4Future jest to konsorcjum składające się z najważniejszych klastrów mających siedzibę na terenie Europy, specjalizujących się w sektorze ICT. Stale rozwijające się partnerstwo realizuję strategię międzynarodowej kooperacji w ramach transferu technologii, B+R oraz rozwiązań innowacyjnych.

Energy In Water zrzesza 9 kluczowych klastrów operujących w sektorze Environmental Technology. Porozumienie Energy In Water ma na celu rozwiązywanie globalnych problemów dotyczących energii wodnej, trwonienia wody oraz obniżenia ilości energii zużywanej przez sektor przemysłowy.

W lipcu 2010 roku Mazowiecki Klaster ICT dołączył do grona partnerów European Alliance for Innovation (EAI). EAI został stworzony przez europejskich liderów sektora rządowego, pozarządowego, przemysłu i nauki, aby wspierać konkurencyjność, rozwój i wzrost gospodarczy poprzez innowacje. EAI jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy funkcjonującą w celu tworzenia wspólnej, długoterminowej strategii rozwoju opartej na potencjale innowacji.