Projekt SMART (Space Microsatellite Airborne Rocket Technology) czyli mobilny kosmodrom

Mazowiecki Cluster ICT rozpoczął pracę wspólnie z Partnerami z Ukrainy nad projektem SMART – mobilny kosmodrom. Ma on na celu umożliwić dostarczenie małych satelitów na orbitę za pośrednictwem rakiety startowej zrzucanej w powietrzu z samolotu transportowego. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających klientów, którzy chcą, aby ich statki kosmiczne były wynoszone w wybranym przez nich miejscu na dowolną orbitę i w dowolnym momencie.

Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerami z Ukrainy: YUZHMASH, KRZ i HARTRON we współpracy z Kharkiv Aerospace University. Pierwsze wyniesienie planowane jest na 2021 rok.

Czytaj więcej o projekcie SMART (english) …
EYES – Emerging Young Entrepreneurs – Developing Entrepreneurial Spirit in the V4 Countries
EYES – Emerging Young Entrepreneurs – Developing Entrepreneurial Spirit in the V4 Countries to kompleksowy międzynarodowy projekt realizowany przez Mazowiecki Klaster ICT, Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze, Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie oraz Agencję Przedsiębiorczości w Budapeszcie. Jego intencją jest edukowanie i wspieranie młodych przedsiębiorców i strat-up’ów, w szczególności tych którzy operują w sektorach takich jak: Green energy, ICT, Creative Industry.

Główne działania projektu będą bazowały na międzynarodowym współzawodnictwie młodych przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów. Fundamentalnym beneficjentem projektu będą młodzi przedsiębiorcy, których inicjatywy zostaną ocenione najwyżej. Selekcja koncepcji startup’owych odbędzie się na dwóch szczeblach – krajowym (Warszawa, Praga, Bratysława oraz Budapeszt) i międzynarodowym. Zwycięskie start-up’y pochodzące z krajów partnerskich będą miały możliwość uczestnictwa w międzynarodowym konkursie, który odbędzie się w Budapeszcie. Będzie to duży event na którym przedsiębiorcy zaprezentują przed ekspertami i publicznością swoje innowacyjne koncepty biznesowe. Międzynarodowy konkurs i konferencja stworzą możliwość do wymiany doświadczeń z ekspertami i inwestorami na temat innowacji, start-up’ów, nowoczesnych technologii oraz innych zagadnień.

Źródło finansowania projektu: Visegrad Fund

Łączna wartość projektu: 20 000,00 €

 

CECIL – Cluster Excellence for Creative Industries Leadership
Konsorcjum projektowe CECIL skupia europejskie klastry z 6 państw (Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Włochy). Powstałe porozumienie projektowe ma na celu udoskonalenie struktury, działalności, zarządzania klastrów oraz zidentyfikowanie i ukształtowanie topowych usług wspierających Digital Culutral oraz Creative Industries, zwłaszcza w obszarze sektora ICT. Partnerzy zaangażowani w projekt są obecnie na odmiennych etapach rozwoju klastra, co tworzy możliwość nauki w systemie peer to peer oraz umożliwia transfer know-how w systemie win-win. Projekt będzie realizowany poprzez wzajemną wymianę najlepszych praktyk, doświadczeń oraz wiedzy w obrębie partnerstwa. Najważniejszymi działaniami przewidzianymi w projekcie CECIL będą: benchmarkingi, ekspertyzy, treningi praktyczne, lekcje i seminaria o charakterze teoretycznym. Projekt przewiduje analizę usług, które oferują klastry. Na podstawie wniosków z analiz zostaną opracowane ulepszenia i modyfikacje oferowanych usług, dzięki czemu będą one lepiej dostosowane do potrzeb członków klastrów. Ponadto, promocja projektu wpłynie na powszechny wzrost zainteresowania tematem zarządzania podmiotem, jakim jest klaster. Jednym z rezultatów projektu ma być utworzenie pierwszego Europejskiego Strategicznego Partnerstwa Klastrowego (European Strategic Cluster Partnership) specjalizującego się w Creative Industry oraz Digital Culutral.

Źródło finansowania projektu: COSME Programme

Łączna wartość projektu: 263 097,00 €

 

Semantic Baltic – assessing and developing tools and techniques to process Big Data in Baltic Sea Region
Sieci semantyczne oraz Big Data są uznawane za jedne z najważniejszych podejść koncepcyjnych do efektywnych sposobów zarządzania informacjami. Głównym tematem zainteresowania projektu Semantic Baltic są narzędzia prototypowe (w oparciu o Web 3.0), które przy użyciu technik oprogramowania do inteligentnego przetwarzania Big Data (API, analizy semantyczne, sztuczna inteligencja) pozwolą na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego w różnych aspektach życia takich jak: biznes, turystyka, badania morskie, działalność społeczna. Zważywszy na wyróżniające się możliwości finansowe i operacyjne wielkich korporacji, grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, organizacje pozarządowe, władze lokalne oraz społeczeństwo. Semantic Baltic to kombinacja narzędzi Big Data i technologii semantycznych, której rezultatem będzie powstanie obszernych baz danych przeznaczonych do powszechnego użytku. Podmioty zaangażowane w realizację projektu zanalizują i ocenią obecną wiedzę, technologie, narzędzia dotyczące sieci semantycznych i Big Data. Stworzą metodologię oraz zidentyfikują najważniejsze obszary informacje na terenie Regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto, weryfikacja komponentów technologicznych przeprowadzonych przez partnerów pozwoli na rozwój kooperacji B+R oraz rozwój analiz Big Data i analiz semantycznych. Jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie poprojektowego partnerstwa, które nadal będzie pracować nad zagadnieniami podejmowanymi przez Semantic Baltic.

Źródło finansowania projektu: EUSBSR Seed Money Facility

Łączna wartość projektu: 47 550,00 €

 

VOICE – Virtual Open Incubation Ecosystem
Przedsiębiorczość jest uważana za jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom wzrostu gospodarczego oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Koncepcja projektu VOICE jest oparta na utworzeniu innowacyjnego, wirtualnego inkubatora, który będzie wspierał przedsiębiorczość w skali międzynarodowej. Inkubator VOICE, który ma być efektywną alternatywą dla klastycznych, stacjonarnych inkubatorów. Będzie on oparty na nowoczesnym, otwartym, globalnym systemie innowacji i crowdsourcing’u. Owy crowdsourcing będzie główną siłą platformy VOICE – wykorzystanie mądrości i zmysłu społeczeństwa w procesie tworzenia nowego, ulepszonego produktu. Platforma, w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu inkubacji, pozwoli na międzynarodową kreację biznesu oraz transformację ciekawych pomysłów w realne i efektywne przedsięwzięcia. Wirtualny inkubator wypełni lukę pomiędzy potrzebami i możliwościami jakimi dysponują początkujący przedsiębiorcy. VOICE będzie specyficznym skupiskiem podmiotów o różnorodnym charakterze, takich jak: młodzi przedsiębiorcy, studenci, specjaliści, naukowcy, aniołowie biznesu, venture capitalist’s, konsumenci oraz każda inna jednostka potencjalnie zainteresowana wspieraniem przedsiębiorczości. Szeroka gama użytkowników pozwoli na działania w trzech segmentach – B2B,B2C oraz B2G. Inkubator podniesie poziom przedsiębiorczej aktywności oraz rozwiąże problemy związane z niedostatkiem specjalistów na rynku, brakiem wsparcia ze strony venture capistalist’s, wysokimi kosztami pojawiającymi się na etapie otwierania biznesu, niedostatecznym dostępem do rynków zagranicznych, uwarunkowaniami blokującymi rozwój inwestycji.

Źródło finansowania projektu: ICT Policy Support Programme

Łączna wartość projektu: 3 407 069,00 €

 

POZOSTAŁE
 

 1. „Innowacyjna platforma współpracy online dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT”
 2. „Clouding Computer – platforma do zarządzania aplikacjami dla MŚP”
 3. „Transfer wiedzy szansą rozwoju”
 4. Współpraca przy wykorzystaniu rezultatów prac projektu badawczego „MORGES Multilingual Ontology as a Reference Point for Local Government’s Electronic Services”
 5. „Piąty element – platforma pronostyczno-decyzyjna dla MŚP”
 6. „DEMOSplay – interaktywne konsultacje społeczne”
 7. „ArtCash – opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy crowdfunding dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych”
 8. „Wdrożenie internetowego serwisu mapowego w zmodyfikowanej technologii geoserwera”
 9. „HOME over IP”
 10. „Portal AVALON – innowacyjna platforma do zarządzania usługami CtP w technologii web2prin”
 11. „Bitcast.pl” – pierwszy Video CD w Polsce
 12. „mGuide” – system informacji turystycznej
 13. „FORESIGHT ICT dla Województwa Mazowieckiego”
 14. „Akcelerator Innowacyjności Pracowniczej i Akademickiej”
 15. „Transfer wiedzy ICT Polska-Ukraina”
 16. „Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”
 17. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie i Siedlcach – diagnoza potrzeb i prognoza”