Medal Pro Masowia dla naszego klastra

Adam Struzik, Marszałek Województwa mazowieckiego uhonorował Mazowiecki Klaster ICT Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Samorząd docenił w ten sposób naszą dziesięcioletnią już działalność na rzecz województwa mazowieckiego. Także władze Klastra postanowiły nagrodzić kilka osób za za szczególne zasługi dla rozwoju Mazowieckiego Klastra ICT.

Czytaj więcej

Nowi partnerzy klastra

Kilka dni temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z dwoma klastrami litewskimi. Celem porozumienia jest wzmacnianie i zbudowanie trwałej współpracy między klastrami.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT