O przemyśle lotniczym i kosmicznym rozmawiamy w Izraelu

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT biorą udział w rozpoczynającej się dzisiaj 58. Izraelskiej konferencji poświęconej przemysłowi lotniczemu i kosmicznemu.

Czytaj więcej

Klucz do efektywnej działalności klastra

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence”, to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT