Bitwa uniwersytetów. Jak najlepiej prowadzić biznes?

Studenci pięciu uniwersytetów z całej Europy będą konkurować w skomplikowanej grze biznesowej polegającej na prowadzeniu wirtualnej firmy przez sześć lat. Zwycięzców poznamy po koniec czerwca.

Czytaj więcej

[Universities Battle. How to best run a business? [ENG]

An online business simulation contest is held among higher education students across Europe in view of boosting their entrepreneurial skills, fostering business growth and open innovation. 

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT