Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT

Archiwa

Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT” POIR.02.03.03-14-0001/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży medycznej/ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami, jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne, oraz konferencje.

Planowane efekty:

  • dostęp do nowych rynków,
  • dostęp do kluczowych elementów infrastruktury,
  • dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy,
  • podniesienie rangi przedsiębiorstwa,
  • pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 259 284,00 zł

Dofinansowanie: 75,47%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0001/19

Termin realizacji projektu: 01/2020-12/2022

www.mapadotacji.gov.pl