Projekty Zrealizowane

Archiwa

Projekty Zrealizowane

MINI-REIS

Mazowiecki Klaster ICT we współpracy National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute KhAI, Public Joint Stock Company “Kyiv Radio Plant” oraz Inter-Industry Scientific & Research Institute of the Problems of Aircraft Flight Mode Physical Modelling pracuje nad projektem MINI-REIS – Wielofunkcyjne, Bezzałogowe Lekkie Samoloty Odrzutowe .TProjekt zapewnia rozwiązania dla istniejących wyzwań na Ukrainie poprzez stworzenie szeregu wielofunkcyjnych, zunifikowanych lekkich odrzutowców UAV (oraz zestawu urządzeń bazujących na jego technologii), które pozwoliłyby na ich zastosowanie.

Projekt Mobilny Kosmodrom

Mazowiecki Klaster ICT rozpoczął pracę wspólnie z Partnerami z Ukrainy nad projektem Mobilny Kosmodrom. Ma on na celu umożliwić dostarczenie małych satelitów na orbitę za pośrednictwem rakiety startowej zrzucanej w powietrzu z samolotu transportowego. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających klientów, którzy chcą, aby ich statki kosmiczne były wynoszone w wybranym przez nich miejscu na dowolną orbitę i w dowolnym momencie.

Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerami z Ukrainy: YUZHMASH, KRZ i HARTRON we współpracy z Kharkiv Aerospace University. Pierwsze wyniesienie planowane jest na 2021 rok.

EYES – Emerging Young Entrepreneurs – Developing Entrepreneurial Spirit in the V4 Countries

EYES – Emerging Young Entrepreneurs – Developing Entrepreneurial Spirit in the V4 Countries to kompleksowy międzynarodowy projekt realizowany przez Mazowiecki Klaster ICT, Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze, Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie oraz Agencję Przedsiębiorczości w Budapeszcie. Jego intencją jest edukowanie i wspieranie młodych przedsiębiorców i strat-up’ów, w szczególności tych którzy operują w sektorach takich jak: Green energy, ICT, Creative Industry.

Główne działania projektu będą bazowały na międzynarodowym współzawodnictwie młodych przedsiębiorców i ich innowacyjnych pomysłów. Fundamentalnym beneficjentem projektu będą młodzi przedsiębiorcy, których inicjatywy zostaną ocenione najwyżej. Selekcja koncepcji startup’owych odbędzie się na dwóch szczeblach – krajowym (Warszawa, Praga, Bratysława oraz Budapeszt) i międzynarodowym. Zwycięskie start-up’y pochodzące z krajów partnerskich będą miały możliwość uczestnictwa w międzynarodowym konkursie, który odbędzie się w Budapeszcie. Będzie to duży event, na którym przedsiębiorcy zaprezentują przed ekspertami i publicznością swoje innowacyjne koncepty biznesowe. Międzynarodowy konkurs i konferencja stworzą możliwość do wymiany doświadczeń z ekspertami i inwestorami na temat innowacji, start-up’ów, nowoczesnych technologii oraz innych zagadnień.

Źródło finansowania projektu: Visegrad Fund

Łączna wartość projektu: 20 000,00 €

CECIL – Cluster Excellence for Creative Industries Leadership

Konsorcjum projektowe CECIL skupia europejskie klastry z 6 państw (Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Włochy). Powstałe porozumienie projektowe ma na celu udoskonalenie struktury, działalności, zarządzania klastrów oraz zidentyfikowanie i ukształtowanie topowych usług wspierających Digital Culutral oraz Creative Industries, zwłaszcza w obszarze sektora ICT. Partnerzy zaangażowani w projekt są obecnie na odmiennych etapach rozwoju klastra, co tworzy możliwość nauki w systemie peer to peer oraz umożliwia transfer know-how w systemie win-win. Projekt będzie realizowany poprzez wzajemną wymianę najlepszych praktyk, doświadczeń oraz wiedzy w obrębie partnerstwa. Najważniejszymi działaniami przewidzianymi w projekcie CECIL będą: benchmarkingi, ekspertyzy, treningi praktyczne, lekcje i seminaria o charakterze teoretycznym. Projekt przewiduje analizę usług, które oferują klastry. Na podstawie wniosków z analiz zostaną opracowane ulepszenia i modyfikacje oferowanych usług, dzięki czemu będą one lepiej dostosowane do potrzeb członków klastrów. Ponadto, promocja projektu wpłynie na powszechny wzrost zainteresowania tematem zarządzania podmiotem, jakim jest klaster. Jednym z rezultatów projektu ma być utworzenie pierwszego Europejskiego Strategicznego Partnerstwa Klastrowego (European Strategic Cluster Partnership) specjalizującego się w Creative Industry oraz Digital Culutral.

Źródło finansowania projektu: COSME Programme

Łączna wartość projektu: 263 097,00 €

Semantic Baltic – assessing and developing tools and techniques to process Big Data in Baltic Sea Region

Sieci semantyczne oraz Big Data są uznawane za jedne z najważniejszych podejść koncepcyjnych do efektywnych sposobów zarządzania informacjami. Głównym tematem zainteresowania projektu Semantic Baltic są narzędzia prototypowe (w oparciu o Web 3.0), które przy użyciu technik oprogramowania do inteligentnego przetwarzania Big Data (API, analizy semantyczne, sztuczna inteligencja) pozwolą na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego w różnych aspektach życia takich jak: biznes, turystyka, badania morskie, działalność społeczna. Zważywszy na wyróżniające się możliwości finansowe i operacyjne wielkich korporacji, grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, organizacje pozarządowe, władze lokalne oraz społeczeństwo. Semantic Baltic to kombinacja narzędzi Big Data i technologii semantycznych, której rezultatem będzie powstanie obszernych baz danych przeznaczonych do powszechnego użytku. Podmioty zaangażowane w realizację projektu zanalizują i ocenią obecną wiedzę, technologie, narzędzia dotyczące sieci semantycznych i Big Data. Stworzą metodologię oraz zidentyfikują najważniejsze obszary informacje na terenie Regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto, weryfikacja komponentów technologicznych przeprowadzonych przez partnerów pozwoli na rozwój kooperacji B+R oraz rozwój analiz Big Data i analiz semantycznych. Jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie poprojektowego partnerstwa, które nadal będzie pracować nad zagadnieniami podejmowanymi przez Semantic Baltic.

Źródło finansowania projektu: EUSBSR Seed Money Facility

Łączna wartość projektu: 47 550,00 €

VOICE – Virtual Open Incubation Ecosystem

Przedsiębiorczość jest uważana za jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom wzrostu gospodarczego oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Koncepcja projektu VOICE jest oparta na utworzeniu innowacyjnego, wirtualnego inkubatora, który będzie wspierał przedsiębiorczość w skali międzynarodowej. Inkubator VOICE, który ma być efektywną alternatywą dla klastycznych, stacjonarnych inkubatorów. Będzie on oparty na nowoczesnym, otwartym, globalnym systemie innowacji i crowdsourcing’u. Owy crowdsourcing będzie główną siłą platformy VOICE – wykorzystanie mądrości i zmysłu społeczeństwa w procesie tworzenia nowego, ulepszonego produktu. Platforma, w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu inkubacji, pozwoli na międzynarodową kreację biznesu oraz transformację ciekawych pomysłów w realne i efektywne przedsięwzięcia. Wirtualny inkubator wypełni lukę pomiędzy potrzebami i możliwościami, jakimi dysponują początkujący przedsiębiorcy. VOICE będzie specyficznym skupiskiem podmiotów o różnorodnym charakterze, takich jak: młodzi przedsiębiorcy, studenci, specjaliści, naukowcy, aniołowie biznesu, venture capitalist’s, konsumenci oraz każda inna jednostka potencjalnie zainteresowana wspieraniem przedsiębiorczości. Szeroka gama użytkowników pozwoli na działania w trzech segmentach – B2B,B2C oraz B2G. Inkubator podniesie poziom przedsiębiorczej aktywności oraz rozwiąże problemy związane z niedostatkiem specjalistów na rynku, brakiem wsparcia ze strony venture capistalist’s, wysokimi kosztami pojawiającymi się na etapie otwierania biznesu, niedostatecznym dostępem do rynków zagranicznych, uwarunkowaniami blokującymi rozwój inwestycji.

Źródło finansowania projektu: ICT Policy Support Programme

Łączna wartość projektu: 3 407 069,00 €

POZOSTAŁE

„Innowacyjna platforma współpracy online dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT”

„Clouding Computer – platforma do zarządzania aplikacjami dla MŚP”

„Transfer wiedzy szansą rozwoju”

Współpraca przy wykorzystaniu rezultatów prac projektu badawczego „MORGES Multilingual Ontology as a Reference Point for Local Government’s Electronic Services”

„Piąty element – platforma pronostyczno-decyzyjna dla MŚP”

„DEMOSplay – interaktywne konsultacje społeczne”

„ArtCash – opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy crowdfunding dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych”

„Wdrożenie internetowego serwisu mapowego w zmodyfikowanej technologii geoserwera”

„HOME over IP”

„Portal AVALON – innowacyjna platforma do zarządzania usługami CtP w technologii web2prin”

„Bitcast.pl” – pierwszy Video CD w Polsce

„mGuide” – system informacji turystycznej

„FORESIGHT ICT dla Województwa Mazowieckiego”

„Akcelerator Innowacyjności Pracowniczej i Akademickiej”

„Transfer wiedzy ICT Polska-Ukraina”

„Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”

„Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie i Siedlcach – diagnoza potrzeb i prognoza”