Bezpłatne testowanie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Archiwa

Nabór na bezpłatne testowanie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa przez przedsiębiorstwa MŚP z województwa mazowieckiego

Mazowiecki Klaster ICT – Krajowy Klaster Kluczowy zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium województwa mazowieckiego do nieodpłatnego udziału w testowaniu nowych usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” (koordynator Mazowieckiego Klastra ICT – Krajowego Klastra Kluczowego) wraz z Fundacją Akcelerator Innowacji, realizuje projekt pt. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Jednym z głównych założeń Projektu jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewnienie MŚP specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez kompetentnych specjalistów między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, celem wyboru rozwiązań, zwiększających poziom zabezpieczeń przy jednoczesnym dostosowaniu do potrzeb i możliwości organizacji.

W celu wdrożenia do oferty najwyższej jakości usług, Mazowiecki Klaster ICT – Krajowy Klaster Kluczowy planuje wyświadczyć 4 testowe usługi o charakterze doradczym z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia zawierające:

  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • numer KRS i/lub NIP,
  • dane kontaktowe do osoby reprezentującej przedsiębiorstwo,
  • krótki opis działalności gospodarczej,
  • krótki opis potrzeb związanych z cyberbezpieczeńtswem,

prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@klasterict.pl lub składa Zgłoszenie w wersji papierowej w siedzibie ION – ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez personel zatrudniony w ramach Projektu. Rezultatem oceny będzie wyselekcjonowanie czterech podmiotów gospodarczych o najwyższym potencjale w przedmiocie informacji zwrotnej, która posłuży do podniesienia jakości usługi.

Przyjmowanie Zgłoszeń w ramach naboru odbywa się w terminie od dnia 25.03.2022 r. do dnia 30.04.2022 r.

Więcej informacji o Projekcie i realizowanych w ramach Projektu usługach testowych można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem: +48 512 998 804.

Usługa cyberbezpieczeństwa

Projekt pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” realizowany w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.