Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT

Archiwa

Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” POIR.02.03.03-14-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT sektora technologii kreacyjnych/gamming/ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami, jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne, oraz konferencje.

Planowane efekty:

  • dostęp do nowych rynków,
  • dostęp do kluczowych elementów infrastruktury,
  • dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy,
  • podniesienie rangi przedsiębiorstwa,
  • pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 362 956,94 zł

Dofinansowanie: 76,06%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0002/19

Termin realizacji projektu: 04/2020-03/2023

www.mapadotacji.gov.pl

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe 2021-12793-62904
Data publikacji: 05.08.2021
Link do zapytania ofertowego: https://stowarzyszenie-wiedza.pl/gamming-doradztwo

Zapytanie ofertowe 2021-12793-73286
Data publikacji: 08.10.2021
Link do zapytania ofertowego: https://stowarzyszenie-wiedza.pl/gaming-doradztwo-2

Zapytanie ofertowe 2021-12793-78646
Data publikacji: 10.11.2021
Link do zapytania ofertowego: https://stowarzyszenie-wiedza.pl/gaming-doradztwo-3