POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”), działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza Koordynatora Mazowieckiego Klastra ICT z siedzibą w Warszawie (adres: 00-677 Warszawa, ul. Piękna 31/37 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000257097, NIP: 7010024514; REGON: 140561460, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza z siedzibą w Warszawie (adres: 00-677 Warszawa ul. Piękna 31/37 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000257097, (dalej: „Administrator”);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili odwołania zgody;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu usług marketingowych;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
8) kontakt z Administratorem: tel. +48 512 998 804, email: biuro@klasterict.pl
Ponadto zgody są udzielane w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) a dodatkowo w zakresie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w oparciu o ustawę z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)