Bezpłatne testowanie usług w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I

Archiwa

Nabór na bezpłatne testowanie usług w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I przez przedsiębiorstwa MŚP z województwa mazowieckiego

Mazowiecki Klaster ICT – Krajowy Klaster Kluczowy zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium województwa mazowieckiego do nieodpłatnego udziału w testowaniu nowych usług w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” (koordynator Mazowieckiego Klastra ICT – Krajowego Klastra Kluczowego) wraz z Fundacją Akcelerator Innowacji, realizuje projekt pt. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Jednym z głównych założeń Projektu jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewnienie MŚP specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez kompetentnych specjalistów między innymi w zakresie procesu prowadzenia prac B+R+I, celem poszukiwania partnerów projektowych oraz inwestorów, budowy konsorcjów oraz wsparcia realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym na różnych etapach.

W celu wdrożenia do oferty najwyższej jakości usług, Mazowiecki Klaster ICT – Krajowy Klaster Kluczowy planuje wyświadczyć minimum 4 testowe usługi z zakresu wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I w formie rozwiązania informatycznego dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia zawierające:

  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • numer KRS i/lub NIP,
  • dane kontaktowe do osoby reprezentującej przedsiębiorstwo,
  • krótki opis działalności gospodarczej,

prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@klasterict.pl lub składać Zgłoszenie w wersji papierowej w siedzibie ION – ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez personel zatrudniony w ramach Projektu. Rezultatem oceny będzie wyselekcjonowanie minimum czterech podmiotów gospodarczych o najwyższym potencjale w przedmiocie informacji zwrotnej, która posłuży do podniesienia jakości usługi.

Przyjmowanie Zgłoszeń w ramach naboru odbywa się w terminie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

Więcej informacji o Projekcie i realizowanych w ramach Projektu usługach testowych można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem: +48 512 998 804.

Projekt pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” realizowany w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.