Rozwój oferty usługowej Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie transformacji cyfrowej oraz internacjonalizacja oferty produktowej klastra na rynkach zagranicznych

Archiwa

Rozwój oferty usługowej Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie transformacji cyfrowej oraz internacjonalizacja oferty produktowej klastra na rynkach zagranicznych

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Rozwój oferty usługowej Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie transformacji cyfrowej oraz internacjonalizacja oferty produktowej klastra na rynkach zagranicznych”

W ramach projektu zbudowana będzie Usługa SMART DEVELOPER – System do przygotowywania makiet serwisów i aplikacji, które pozwalają zbudować proste i zaawansowane rozwiązania informatyczne (aplikacje), zarówno wspierane przez sztuczną inteligencję (wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas projektowania i tworzenia) – możliwości integracji z wytworzonym systemem popularnych rozwiązania AI, jak np. chatGPT lub inne rozwiązania posiadające API. W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizować będzie projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. 

Cele projektu:

Wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności Mazowieckiego Klastra ICT, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I – Usługa SMART DEVELOPER. 

Celem usługi Internacjonalizacji przedsiębiorstw jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Mazowieckiego Klastra ICT w wyniku dofinansowania kompleksowych usług wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. 

Grupa docelowa: Odbiorcami usług jest 14 przedsiębiorstw będącymi członkami Mazowieckiego Klastra ICT (w tym koordynator Klastra).

Efekty i rezultaty projektu:

Efektem zakończenia projektu będzie globalny rozwój potencjału koordynatora Mazowieckiego Klastra ICT w szczególności:

– Rozwój infrastruktury badawczej w postaci zakupu i integracji urządzeń i oprogramowania niezbędnych do świadczenia nowej usługi, która powstanie w ramach projektu.
– Wdrożenie do oferty nowej, innowacyjnej i generującej popyt usługi
– Wejście na nowe rynki zagranicznej z ofertą produktową lub/i usługową.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość ogólna projektu: 12 799 104,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 502 792,71 PLN

Umowa FENG.02.17-IP.02-0007/23-00 Projekt ” Rozwój oferty usługowej Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie transformacji cyfrowej oraz internacjonalizacja oferty produktowej klastra na rynkach zagranicznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 02.17. Rozwój oferty klastrów dla firm