Dynamizacja eksportu firm z Mazowieckiego Klastra ICT

dynamizacja eksportu

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Dynamizacja eksportu firm z Mazowieckiego Klastra ICT” POIR.02.03.03-14-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych w Mazowieckim Klastrze ICT.” POIR.02.03.03-14-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT” POIR.02.03.03-14-0001/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Internacjonalizacja firm z sektora kosmicznego

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja firm z sektora kosmicznego” POIR.02.03.03-14-0006/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Internacjonalizacja w branży energetycznej

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży Energetyka/ICT.